Om Kompetanse­forum Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk. Forumet skal sørge for helhetlig og samordnet oppfølging av Trøndelags kompetansestrategi.

Kompetansestrategi og handlingsplan

Kompetansestrategi for Trøndelag har som mål at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene fremover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring.

Handlingsplanen for kompetansestrategien er vedtatt for perioden 2023 - 25. Den inneholder tiltak innenfor de fire områdene til kompetansestrategien.

Personer fra ulike yrker
Forsiden til Kompetansestrategien
Illustrasjon over kompetanseforumene i Trøndedag
Illustrasjon over kompetanseforumene i Trøndedag

Regionale Kompetanseforum

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse.

Saksdokumenter og referater