Tilskudd

Tilskuddsordninger

Nedenfor finner du orientering om og lenker til aktuelle tilskuddsordninger på kompetansefeltet.

Utsikt fra Hemnafjellet med regnbue
Hemnafjellet i Namsos

Unik stipendordning til deg som søker sørsamisk lærerutdanning

Søker du sørsamisk lærerutdanning ved Nord universitet kan du få opptil 200 000 kroner i årlig støtte.
Les mer om studiet og stipendordningen ved å gå inn på lenken nedenfor.

Stipendordning sørsamisk lærerutdanning

Kompetanseheving for økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer norske kommuner til kursing innen internasjonalisering. Kurset tar sikte på å styrke kommunenes arbeid med internasjonalisering i barnehage, skole og kommunal voksenopplæring. Søknadsfristen er satt til 20. august klokka 1200.

Mer informasjon om kurset og forutsetningene for å få delta finner du på nettsiden nedenfor.

Kompetanseheving for økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren

Mentorordning for innvandrere – Tilskudd

Trøndelag fylkeskommune forvalter tilskuddet mentorordning for innvandrere.

Mentorordningen skal bidra til at innvandrere med høyre utdanning får fagrelevante jobber, og styrke mangfoldet i virksomheter og offentlig sektor samtidig som det tilføres nye kompetanse og erfaringer.

Målgruppe: innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning
Hvem kan søke: kommuner og kommunale selskaper i Trøndelag
Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober

Trøndelag fylkeskommune sine sider om mentorordningen

Etablereropplæring for innvandrere – tilskudd

Fylkeskommunens forvaltning av støtteordningen etablereropplæring for innvandrere har søknadsfrist 1 april og 1 oktober.

Formålet med etablererordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag slik at det bedre kan legges til rette for
etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Delmålet med ordningen er å bidra med kurs innen etablering for fremmedspråklige med ønsker om å etablere bedrifter i Trøndelag.

Målgruppe: innvandrere generelt og hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å etablere virksomheter
Hvem kan søke: kommuner og offentlige virksomheter, organisasjoner i privat sektor og frivillige organisasjoner
For søkere som driver økonomisk aktivitet gjennom en bedrift kan følgende kostnader støttes:

Personalkostnader for opplæringspersonale, for de timene disse deltar i opplæringen
Driftskostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakerne i direkte tilknytning til opplæringsprosjektet for eks.:
Reisekostnader
Materiell og forsyninger direkte knytte til prosjektet
Kostnader for rådgivningstjenester knyttet til opplæringsprosjektet
Personalkostnader for opplæringsdeltakere og indirekte kostnader, støtteintensiteten kan økes opp til 60% for små og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte)
Det skal ikke gis støtte til opplæring som foretak gjennomfører for å overholde obligatoriske nasjonale standarder for opplæring.

Opprett Søknad

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2024

Trøndelag fylkeskommune fortsetter praksis fra siste fire år og lyser ut tilskudd til sommerjobb for ungdom også sommeren 2024. Vi lyser ut 330 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år.

Sommerjobb er et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Sommerjobber gir kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv og inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke.

Hvem kan søke?
Som tidligere år er det kommunene som søker om tilskudd, på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter. Tilskuddordningen er næringsnøytral, som betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater.

NB! Kommunene sender inn en samlet søknad (se nedenfor «Hvordan søke?»).

Kommunene bestemmer selv hvordan de fylkeskommunale tilskuddene best kommer til nytte. Kommunene kan invitere lokale bedrifter til å søke på tilskuddene, eller selv benytte tilskuddene til sommerjobb for ungdom i kommunale enheter, eller begge deler.

Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb.

Søknadsfrist er 31. mars. Søkere får svar innen 15. april.

Retningslinjer
Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2004-2009. Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. Lengden på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer. Det er kommunene som kan søke. Kommunen sender en samlet søknad på vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter. Hver kommune kan søke om inntil 10 tilskudd. De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.
Det er satt av 2 310 000 kr til ordningen.

Søknadsfrist er 31. mars. Søkere får svar innen 15. april.

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Tilskudd Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd – Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløft 2025 og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Målet med tilskuddsordningen:
Bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.
Bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov, i tråd med tillitsreformen.
Bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar på en måte som sikrer best mulig utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse. Strategisk kompetanseplanlegging er en viktig forutsetning for dette arbeidet.

Delmål:
Kompetanseheving i form av grunn- og videreutdanning Kompetanseheving i form av etterutdanning i tråd med nasjonale satsninger på BPA- og ABC-opplæring
Bidra til at kommuner over hele landet har mulighet til å etablere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter Tjenesteutvikling og implementering av de gode løsningene på tvers av kommunene, jf. nasjonale satsninger som tillitsreformen, redusere deltid, frikommune-forsøket, TØRN mv., tilpasset lokale behov

Statsforvalteren i Trøndelag sin informasjon og søknadsskjema

Tilskudd til drift av studiesentre

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanselyser ut 50 millioner kroner gjennom en søknadsbasert ordning for studiesentre. Ordningen skal bidra til aktivitet i distriktene ved at flere får tilgang til utdanning der de bor. Ordningen skal mobilisere og tilrettelegge for deltakere til fleksibel og desentralisert utdanning som møter behovene til lokalt og regionalt arbeidsliv.
Søknadsfrist: 8. mars 2024 kl. 12.00

Tilskudd til drift av studiesentre

Tilskudd til kompetanseutvikling gjennom treparts bransjeprogram

Midler til kompetanseutviklingstilbud gjennom treparts bransje program. Tilbydere av opplæring kan søke om tilskudd, i samarbeid med arbeidslivet.
Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Bransjeprogrammet er en tilskuddsordning og et viktig virkemiddel i kompetansepolitikken

Utlysinga gjeld for fem ulike bransjer.
• Jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen
• Avfall- og gjenvinningsbransjen
• Industri- og byggenæringa
• Informasjonssikkerhet og IKT-bransjen
• Finansnæringa

Målet med tilskuddsordningen er at bransjene får tilgang på relevant kompetanse. Det er i tillegg et mål at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig kompetanseutvikling, slik at de er bedre rustet til å mestre omstillinger og kan bli stående i arbeid. Hvert bransjeprogram har et programområdestyre som består av partene i arbeidslivet, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Programområdestyret identifiserer hvilke kompetansebehov og målgrupper som skal prioriteres i utlysning av tilskuddsmidler.
Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Kompetansetilbudene i bransjeprogrammene er gratis for deltakerne
Tilbydere av opplæring kan søke om tilskudd, i samarbeid med arbeidslivet. Det er tilbyder av opplæring som skal stå som søker, og som vil være mottaker av tilskudd Et samarbeid med arbeidslivet må dokumenteres før et tilskudd kan utbetales.

Informasjon - søkersider om tilskudd bransjeprogrammet

Tilskudd til Student Entreprenørskap

Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte om tilskuddsordningen STUD-ENT. 11 januar 2024 kl. 14.00 - 15.00.
STUD-ENT retter seg mot nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg slutten av utdanning på mastergradsnivå eller nylig ha avsluttet utdanningen. Etableringen har som mål å bygge virksomhet gjennom å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke finansiering til kommersialisering av løsningen din. Finansieringen kan brukes til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Innovasjon Norge gir STUD-ENT tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet. Ordningen inngår som ett av Innovasjon Norges oppstartsvirkemidler, med mål om å realisere flere gode gründere i Norge.

Informasjon om ordningen og påmelding til webinar

Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Mål for ordningen
Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Tilskuddsordningen skal:

stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Søknadsfrist 15.12.23

Informasjon om ordningen

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Regjeringa har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2024 til støtteordningen. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/ fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc

Søknadsfrist 15 februar 2024

Miljødirektoratets informasjon

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen – videreutdanning eller tilskudd til stipender

Målet for ordningen er å bidra med finansiering av skoleeiere som gir studiepermisjon til lærere eller stipend til lærerstudenter. Studiene må bidra til å fylle kvalifiseringskravene for undervisning i samisk språk i grunnopplæringen. Med samisk språk menes i disse retningslinjene de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Tilskuddsmottakere er skoleeiere som er kommuner, fylkeskommuner, statlige skoler, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter privatskoleloven.

Målgruppen er lærere i grunnopplæringen og lærerstudenter, som tar studier i samisk språk som kvalifiserer til undervisning i samisk i grunnopplæringen, og som forplikter seg til å undervise i samisk i grunnopplæringen etter gjennomført studium i samisk. Målgruppen omfatter også personer med høyskoleutdanning i samisk språk som tar praktiskpedagogisk utdanning for å oppnå undervisningskompetanse i samisk språk i grunnopplæringen, med påfølgende bindingstid som samisklærer i grunnopplæringen. Tilskuddet til stipend til studenter gjennomføres etter gjeldende avtale mellom Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og skoleeiere. Fylkeskommunen saksbehandler disse søknadene.

Søknadsfrist 1 august 2024

Søkere i Trøndelag sender søknad om tilskudd til [email protected]

Statsforvalteren i Trøndelag sin informasjon