Partnerskap

Det er flere partnerskap i Trøndelag som setter kompetanse på dagsordenen:

 • Kompetanseforum Trøndelag
 • Regionale kompetansefora
 • Næringspartnerskapet i Trøndelag
 • Partnerskap for forskning og innovasjon i offentlig sektor

 • Kompetanseforum Trøndelag

  Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk. Forumet skal sørge for helhetlig og samordnet oppfølging av Trøndelags kompetansestrategi. Partnerne i Kompetanseforum er partene i arbeidslivet med NHO, LO og KS, utdanningstilbyderne med NTNU, Nord universitet, VOFO, Voksenopplæringsforbundet, Kompetanseforbundet og Høyere yrkesfaglig utdanning, Næringsalliansen for Trøndelag, NAV, Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Det er også etablert et statistikkutvalg med representanter fra fylkeskommunen, NAV og Statsforvalteren. Statistikkutvalget skal bidra med relevant kunnskapsgrunnlag. Fylkeskommunen har hovedansvar for sekretariatet.

  Partnernes ulike roller på kompetansefeltet beskrives kort nedenfor:

  • NHO Trøndelag er en del av NHO, som er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Medlemsbedriftene spenner fra små til store bedrifter og dekker et bredt spekter av bransjer. NHO Trøndelag har som mål å styrke næringslivet i Trøndelags-regionen og jobber aktivt med å påvirke politikk. Kompetanse er et av hovedfokusområdene. NHO leverer årlig sitt kompetansebarometer der de tar pulsen på næringslivets behov for arbeidskraft og kompetanse.
  • LO Trøndelag er som arbeidstakerorganisasjon, opptatt av å fremme arbeidstakernes interesser ved å påvirke politikk og beslutningstakere. De er opptatt av at:
   • Utdanning skal være et offentlig ansvar, og LO vil kjempe mot privatisering
   • Alle skal gis mulighet for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning
   • Yrkesfaglig utdanning må styrkes og alle som velger det må få lærlingplass
   • Sikre en solid basisfinansiering av forsknings- og utdanningsinstitusjonene
  • KS Trøndelag KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer (KS sin nettside). Kompetanse og rekruttering er sentralt tema for KS både interessepolitisk, som utviklingsaktør og som arbeidsgiverorganisasjon. KS sin arbeidsgivermonitor beskriver tilstanden til aktuelle arbeidslivstema, herunder kompetanse, i kommunal sektor.
  • NAV Trøndelag er en aktiv samfunnsaktør med oppgaver og virkemidler knyttet både til innbyggere og arbeidsgivere innenfor veiledning, kvalifisering og rekruttering. NAV Trøndelag samarbeider tett med mange aktører innen kompetansefeltet, herunder Trøndelag fylkeskommune om blant annet Trøndelagsmodellen. Gjennom den årlige bedriftsundersøkelsen får vi god innsikt i arbeidslivets behov for arbeidskraft og ønsket kompetanse.
  • Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren har en viktig rolle i å fremme kompetanse og kvalitet i forskjellige sektorer. De samarbeider tett med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre aktører for å nå målene. Noen eksempler på Statsforvalterens rolle knyttet til kompetanseutvikling innen ulike sektorer kan være:
   • Kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring gjennom blant annet administrasjon av ulike tilskuddsordninger innen sektoren
   • Gjennom Kompetanseløft 2025 bidra til å styrke strategisk kompetanseplanlegging innen helse- og omsorgssektoren
   • Gi tilskudd for å redusere mangel på personell med relevant utdanning i omsorgstjenesten
   • Statsforvalteren spiller en sentral rolle i at samfunnsmessige behov og oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte i fylket
  • Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene har ansvar for koordinering av kompetansepolitikken i regionene. Dette innebærer:
   • Utvikling og oppfølging av Kompetansestrategien for Trøndelag (med handlingsplan)
   • Oppdatert kunnskapsgrunnlag
   • Partnerskap for kompetanse (Kompetanseforum Trøndelag)
   • Gjennom fylkeskommunens rolle som skoleeier driftes de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole
   • Gjennom rollen som forvalter fordeles driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning og blant annet regionale utviklingsmidler for styrking av kompetanse i fylket
   • Gjennom samfunnsutviklerrollen gis strategisk retning, mobiliseres ulike aktører og virkemidler samordnes
  • Næringsalliansen i Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5 000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv, og har som mål å trekke i samme retning og å stå sterkere i saker som har betydning for hele fylket.
  • Utdanningstilbyderne er beskrevet nærmere under egen fane og omtales derfor ikke eksplisitt her.

 • Næringspartnerskapet Trøndelag

  Næringspartnerskap Trøndelag er det rådgivende organet for næringsutvikling i Trøndelag. De har en rolle i utarbeidelse av regional strategi for verdiskaping og tilhørende handlingsplaner. Næringspartnerskap Trøndelag ledes av Trøndelag fylkeskommune og består av Siva, Innovasjon Norge, NHO, Forskningsrådet, Næringsalliansen i Trøndelag, Regionrådene i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag, Nord Universitet, NTNU, LO, Nav, KS, og Næringshager og inkubatorer i Trøndelag.

 • Partnerskap for forskning og innovasjon i offentlig sektor

  Partnerskap for forskning og innovasjon i offentlig sektor samordner KS, Statsforvalterens, Forskningsrådets og Trøndelag fylkeskommune sin innsats og strategi knyttet til forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag.

  Målsettingen til partnerskapet er at «Trøndelag som region, skal være ledende i Norge, til å ta i bruk forskning og innovasjon i offentlig sektor.» De fleste trønderske kommunene har en FoUI-kontakt. Kompetanse og rekruttering er meldt inn fra FoUI-kontaktene som et svært aktuelt tema for FoUI-innsats i kommunene. Utfordringen med å tiltrekke seg kompetanse til nøkkelstillinger i kommunene synliggjør behovet for nye løsninger. Samarbeid med FoU-miljøer og arbeid med innovasjon kan i seg selv være med på å gjøre kommunen til en mer attraktiv arbeidsgiver.