Videregående opplæring

Videregående opplæring bygger på grunnskoleopplæring og kvalifiserer til arbeidsliv eller videre studier. Du kan velge mellom ulike studieforbedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

Nærmere opplysninger får du ved å gå inn på nettstedet til utdanning.no, vilbli.no eller gå inn på de ulike videregående skolenes hjemmesider.

 • Dimensjonering av videregående opplæring

  Trøndelag fylkeskommune

  Dimensjonering brukes som en overordnet betegnelse på alle mekanismer og virkemidler som anvendes for å regulere det totale omfanget av utdanninger, inkludert fordeling av kapasitet på og mellom fag og studiesteder. (Meld. St. 14. Utsyn over kompetansebehovet i Norge 2022-2023, s. 69)

  Arbeidet med tilbudsstruktur for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er en årlig prosess. Tilbudet som skal lyses ut for det påfølgende skoleåret vedtas politisk i november/desember, og med bakgrunn i de faktiske søkertall 1. mars justeres skoletilbudet i mai måned. Overensstemmelse mellom arbeidslivets behov, elevenes søkning, elevgrunnlaget og skolenes samlede økonomiske rammer er noe av kunnskapsgrunnlaget som ligger som grunnlag i planlegginga av tilbudsstruktur og kapasitetsfastsettelse.

  I tillegg til videregående opplæring for ungdom og voksne, omfatter den helhetlige tilbudsplanleggingen også høyere yrkesfaglig utdanning. Tilbudsplanleggingen skal være i tråd med politisk vedtak om ulike satsinger og retningen for utviklingen av Trøndelag. De primære dokumentene er Trøndelagsplanen, økonomiplanen, verdiskapningsstrategien, kompetansestrategien, prioriteringer, prinsipper og kriterier for tilskuddsforvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning og vedtatte mål og prinsipper for tilbudsplanleggingen.

  De viktigste målsettingene for tilbudsplanleggingen er å legge til rette for:

  • en tilbudsstruktur i regionene som er tilpasset arbeidslivets behov
  • brukernes sosiale og faglige utvikling og involvering i utvikling av nye tilbud
  • en relevant og stabil tilbudsstruktur i regionene
  • at det så langt som mulig er plass til elevene i den regionen de bor i

  Målsettingene og rammebetingelsene for tilbudsplanleggingen er oppsummert i vedlagte bilde.

  Prosess for arbeidet med å dekke kompetansebehov:

  Trøndelag fylkeskommune samarbeider bredt både internt og med eksterne aktører for å fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for tilbudsplanleggingen.

  Her inngår kunnskap som gjelder både hele fylket og de enkelte regioner, og det tas hensyn til nasjonale behov. Videre innhentes det innspill fra regionene angående kompetansebehov. Både kunnskapsgrunnlaget og dialogen med regionene danner grunnlaget for at regionene melder inn en samordnet «bestilling» av kompetanse til fylkeskommunen, hvor man ser de ulike utdanningsnivåene og -typene under ett. Gjennom høringssak foreslår fylkesdirektøren hvordan tjenesteproduksjonen skal se ut, og tilbudsstrukturen vedtas politisk etter at høringsprosessen er avsluttet. I neste omgang vil en dialog med regionene kunne avdekke om utdanningstilbudet er balansert med tanke på kompetansebehov.

 • Fylkeskommunale videregående skoler

  Elever, nettside Trøndelag fylkeskommune

  Trøndelag har en desentralisert videregående skolestruktur med 32 videregående skoler fra Ytre Namdal i nord til Røros i sør:

  • Ytre Namdal videregående skole, Nærøysund
  • Grong videregående skole
  • Olav Duun videregående skole, Namsos
  • Steinkjer videregående skole
  • Mære landbruksskole, Steinkjer
  • Inderøy videregående skole
  • Verdal videregående skole
  • Levanger videregående skole
  • Ole Vig videregående skole, Stjørdal
  • Meråker videregående skole
  • Selbu videregående skole
  • Malvik videregående skole
  • Cissi Klein videregående skole, Trondheim
  • Charlottenlund videregående skole, Trondheim
  • Strinda videregående skole, Trondheim
  • Thora Storm videregående skole, Trondheim
  • Trondheim katedralskole
  • Byåsen videregående skole, Trondheim
  • Heimdal videregående skole, Trondheim
  • Tiller videregående skole, Trondheim
  • Skjetlein videregående skole, Trondheim
  • Johan Bojer videregående skole, Indre Fosen
  • Fosen videregående skole, Ørland
  • Åfjord videregående skole
  • Melhus videregående skole
  • Gauldal videregående skole
  • Oppdal videregående skole
  • Røros videregående skole
  • Orkdal videregående skole, Orkland
  • Meldal videregående skole, Orkland
  • Kyrksæterøra videregående skole, Heim
  • Guri Kunna videregående skole, Hitra, Frøya

 • Private videregående skoler

  Det er ni private skoler i Trøndelag som tilbyr videregående opplæring:

  • Aglo videregående skole er lokalisert på Skatval i Stjørdal kommune og tilbyr videregående opplæring i et bredt spekter av yrkesfaglige utdanningsprogram i tillegg til påbygging til generell studiekompetanse.
  • Bybroen videregående skole som ligger i Trondheim sentrum, tilbyr Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse.
  • Kristen videregående skole (KVT) ligger i Trondheim og tilbyr Idrettsfag, Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag og påbygging til generell studiekompetanse.
  • Lukas videregående skole er lokalisert i Trondheim og har tilbud om Helse- og oppvekstfag og påbygging til generell studiekompetanse.
  • Momo Waldorfskole på Heimdal i Trondheim kommune tilbyr tilpasset opplæring med praktisk opplæring i ulike håndverksfag og der teori og praksis går hånd i hånd.
  • Val skoler ligger på Kolvereid i Nærøysund. Skolen tilbyr videre opplæring innen Naturbruk med fordypning innen akvakultur, heste- og dyrefag og landbruk og gartnernæring.
  • Øya videregående skole er lokalisert til Kvål i Melhus kommune. Skolen tilbyr videregående opplæring innen Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk og påbygging til generell studiekompetanse.
  • Steinerskolen:
   • Steinerskolen på Rotvoll
   • Steinerskolen i Trondheim (Mellomila)
   • Momo Waldorfskole (også Steinerskole)
  • Trondheim Toppidrettsgymnas starter opp høsten 2024 med tilbud om studiespesialisering i kombinasjon med idrett. Skolen tilbyr toppidrett fotball, sjakk og kampsport. Trondheim Toppidrettsgymnas ligger på Lade i Trondheim kommune.

 • Videregående opplæring for voksne

  Videregående opplæring for voksne er et rettighetsbasert tilbud som gir muligheten til å fullføre videregående skole for de som av ulike årsaker ikke har fullført tidligere.  Det inkluderer også personer som trenger rekvalifisering eller videreutdanning.

  Tilbudet kan variere, men inkluderer ofte følgende elementer:

  • Karriereveiledning: Det tilbys ofte karriereveiledning og støtte for å hjelpe voksne med å velge riktig retning for videregående utdanning basert på deres interesser og karrieremål.
  • Fagtilbud: Voksne har muligheten til å velge mellom en rekke fag og utdanningsprogram på lik linje med ordinær videregående opplæring for ungdom. Dette kan være studiespesialisering (med ulike programfag), yrkesfaglige utdanninger eller andre tilpassede programmer. Voksne skal kunne bygge sin opplæring på eksisterende kompetanse med utgangspunkt i individuell realkompetansevurdering.
  • Fleksibilitet: Det tilstrebes å tilby fleksible undervisningsmetoder slik at voksne kan tilpasse opplæringen til sin livssituasjon.
  • Vurdering og eksamen: Voksne må gjennomføre de samme eksamener og vurderinger som ungdom i videregående opplæring, for å fullføre og få et gyldig vitnemål.