Kompetanse innen samisk språk, kultur og yrkesutøvelse

Trøndelag ligger midt i det sørsamiske området. Trøndelag fylkeskommune har dermed et særlig ansvar for å “utvikle, styrke og synliggjøre sørsamisk språk og kultur”. Nord universitet har etablert senter for Samisk og urfolkstudier. På hjemmesida til Nord universitet er det en oversikt over kompetansegivende studier, kurs, konferanser og forskning. Se nærmere på Senter for samisk og urfolksstudier.

Grong og Røros vgs. er ressursskoler i samisk. De er ansvarlige for å tilby samisk språkopplæring og yrkesfagene reindrift og duehtie. De samiske språksentrene er ansvarlige for kursing/opplæring av befolkningen. Språksentrene tilbyr kurs i sørsamiske språk og tradisjonshåndverk.

Språksentre

Språksentrene i Trøndelag er: Gïeleaernie (Røyrvik kommune), Gïelem Nastedh (Snåsa kommune) og Aajege (Trøndelag fylkeskommune, region Rørossamisk område). Et fjerde språksenter i sørsamisk område ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland, samt ett i Østersund. Språksentrene samarbeider med universiteter og høgskoler. Aajege har samarbeidet mye med Samisk høgskole i Kautokeino, mens Gïelem Nastedh har samarbeidet mest med Nord universitet. Det er samtidig verdt å merke seg at det er behov for å se kompetanseflyt og -tilfang i øst-vest perspektiv. Det er et utstrakt samarbeid mellom Norge og Sverige, spesielt i sørsamisk område. Det er viktig ettersom det er stor mangel på kompetanse, og det har vært uforutsigbart om når det blir gitt tilbud om kompetansegivende kurs og studier. Nord Universitet har etablert et slikt samarbeid.

Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. I avtalen står blant annet: “…..Partene er innforstått med at det sørsamiske området strekker seg utover fylkets grenser, og at partene er seg det bevisst.” Partene (Trøndelag fylkeskommune og Sametinget) vil vektlegge særlig disse samfunnsområdene i avtaleperioden: – “Språk, helhetlige og forutsigbare utdanningsløp til endt utdanning.”

Udekkede kompetansebehov

Det er noen behov for kompetanseutvikling innen det samiske området som ikke er dekket i dag. Dette gjelder særlig:

  • Samiske fagkurs innenfor reindrift, det å være bedriftseier etc.
  • Møteplasser som viser samiske næringer og samiske næringstreff.
  • Oversikt over kompetansebehov for samiske næringsutøvere.
  • Oversikt over samisk kompetanse for majoritetsbefolkningen.

Det er skrevet mye om et stort behov for kunnskap om samiske forhold, senest i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Det vises spesielt til kompetansemangel innenfor offentlig forvaltning.