Yrkesopplæringsnemnda

Opplæringslovens § 8-2 beskriver Yrkesopplæringsnemndas oppgaver slik: “Fylkeskommunen skal nemne opp ei yrkesopplæringsnemnd. Fylkeskommunen skal førebu dei sakene nemnda skal behandle. Saker som har innverknad på fag- og yrkesopplæringa, skal leggjast fram for yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen gjer vedtak i dei. Fylkeskommunen skal leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda. Departementet kan gi forskrift om kva samansetjing og oppgåver nemnda skal ha.”