Meglere, hjelpere, fasilitatorer

Les mer om andre aktører som har en rolle på kompetansefeltet i Trøndelag. Det er mellom andre studiesentrene, karrieresenteret, NAV, næringsapparatet og folkebibliotekene.

 • Studiesentre

  Et studiesenter kan defineres som en koordinerende enhet som legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling på ulike nivå i en region i samsvar med behovet til enkeltindivider, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Hovedmålgruppen for sentrene er voksne.

  Opplæring og utdanning kan tilbys i ulike former i samarbeid med ulike utdanningstilbydere. Sentrene skal fungere som motor, megler og møteplass (Definisjonen bygger på NIVI analyse 2011 og Oxford Research Rapport 2022/6).

  Interesseorganisasjonen for studiesentrene er Norske utdannings- og studiesentre. De studiesentrene som kommer fram i denne oversikten, er sentre som mottar driftsstøtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.).

 • Karrieresenteret i Trøndelag

  Karrieresenteret i Trøndelag er et offentlig og gratis tilbud til den voksne befolkningen i Trøndelag.

  Karrieresenteret:

  • tilbyr kurs og veiledning for alle voksne over 19 år
  • er et ressurs- og kompetansesenter for alle som jobber med karriereveiledning
  • tilbyr karriereveiledningstjenester til arbeidslivet
  • har kontorer i Namsos, Verdal og Trondheim

 • Karriereveiledning.no

  Karriereveiledning.no tilbyr:

  • Karriereveiledning på chat og telefon
  • Verktøy og artikler om å velge utdanning og søke jobb
  • Starthjelp til jobbsøknaden: Få et førsteutkast til en jobbsøknad på 20 sekunder
  • Karrieresentre: Gir en oversikt over fylkeskommunale karrieresentre
  • Ressurser: Nettmøter om valg av utdanning og jobb

 • Private karrieretjenester

  Karriereveiledning er en viktig tjeneste som gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, samt støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Den kan foregå både individuelt og i gruppe, enten fysisk eller digitalt, og innenfor ulike sektorer og organisasjoner.

  I Norge har myndighetene arbeidet over mange år med å bygge et helhetlig system for livslang karriereveiledning, der alle skal ha tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester. Dette er et viktig tiltak for å hjelpe unge, voksne og eldre med å navigere i utdannings- og yrkesvalg.

  Dersom du ønsker private karriereveiledningstjenester, er det viktig å undersøke hva du kan forvente deg av veiledningen. Prisen kan variere, og det er lurt å finne ut om tjenesten passer til dine behov.

 • Kompetanse innen samisk språk, kultur og yrkesutøvelse

  Trøndelag ligger midt i det sørsamiske området. Trøndelag fylkeskommune har dermed et særlig ansvar for å “utvikle, styrke og synliggjøre sørsamisk språk og kultur”. Nord universitet har etablert senter for Samisk og urfolkstudier. På hjemmesida til Nord universitet er det en oversikt over kompetansegivende studier, kurs, konferanser og forskning. Se nærmere på Senter for samisk og urfolksstudier.

  Grong og Røros vgs. er ressursskoler i samisk. De er ansvarlige for å tilby samisk språkopplæring og yrkesfagene reindrift og duehtie. De samiske språksentrene er ansvarlige for kursing/opplæring av befolkningen. Språksentrene tilbyr kurs i sørsamiske språk og tradisjonshåndverk.

  Språksentre

  Språksentrene i Trøndelag er: Gïeleaernie (Røyrvik kommune), Gïelem Nastedh (Snåsa kommune) og Aajege (Trøndelag fylkeskommune, region Rørossamisk område). Et fjerde språksenter i sørsamisk område ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland, samt ett i Østersund. Språksentrene samarbeider med universiteter og høgskoler. Aajege har samarbeidet mye med Samisk høgskole i Kautokeino, mens Gïelem Nastedh har samarbeidet mest med Nord universitet. Det er samtidig verdt å merke seg at det er behov for å se kompetanseflyt og -tilfang i øst-vest perspektiv. Det er et utstrakt samarbeid mellom Norge og Sverige, spesielt i sørsamisk område. Det er viktig ettersom det er stor mangel på kompetanse, og det har vært uforutsigbart om når det blir gitt tilbud om kompetansegivende kurs og studier. Nord Universitet har etablert et slikt samarbeid.

  Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. I avtalen står blant annet: “…..Partene er innforstått med at det sørsamiske området strekker seg utover fylkets grenser, og at partene er seg det bevisst.” Partene (Trøndelag fylkeskommune og Sametinget) vil vektlegge særlig disse samfunnsområdene i avtaleperioden: – “Språk, helhetlige og forutsigbare utdanningsløp til endt utdanning.”

  Udekkede kompetansebehov

  Det er noen behov for kompetanseutvikling innen det samiske området som ikke er dekket i dag. Dette gjelder særlig:

  • Samiske fagkurs innenfor reindrift, det å være bedriftseier etc.
  • Møteplasser som viser samiske næringer og samiske næringstreff.
  • Oversikt over kompetansebehov for samiske næringsutøvere.
  • Oversikt over samisk kompetanse for majoritetsbefolkningen.

  Det er skrevet mye om et stort behov for kunnskap om samiske forhold, senest i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Det vises spesielt til kompetansemangel innenfor offentlig forvaltning.

 • Folkebibliotek

  Folkebibliotekene kan spille en viktig rolle for regional kompetanseheving som støttefunksjon til studenter og andre lærende:

  • Mange deltar i desentralisert/samlingsbaserte studier og bor langt unna studiestedene.
  • Folkebiblioteket er lovpålagt og finnes i alle kommuner.
  • Fysisk tilrettelegging, tilgang til arbeidsplasser, skrivere/kopimaskin, stor skjerm.
  • Tilgang til lokalene utenfor ordinær åpningstid gjennom meråpent-avtaler eller andre ordninger.
  • Folkebiblioteket er en del av et nasjonalt fjernlånsnettverk, litteratur kan skaffes fra alle bibliotek, felles transportordning for bibliotekene.
  • Bibliotekene har et økende antall digitale tjenester, stadig mer informasjon er tilgjengelig med åpen tilgang.
  • Bibliotekene styrker sin kompetanse for å veilede sine brukere.
  • Fylkesbiblioteket arrangerer kurs og kompetansehevende tiltak gjennom året. To aktuelle prosjekter som Trøndelag fylkeskommune deltar i nå og som resulterer i flere kurs for folkebibliotekansatte:
   • Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek.
   • Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle.

 • NAV

  Nav sine veiledere tilbyr individuell veiledning for arbeidssøkere innen jobbsøk, tilrettelegginger på jobb eller i utdanning. NAV bistår også arbeidsgivere blant annet i arbeidet med rekruttering/kvalifisering og sykefraværsoppfølging. NAV samarbeider med mange aktører ved behov, herunder helsevesenet, fylkeskommunen og Karrieresenteret.

 • Næringshager, inkubatorer, innovasjonsselskap

  Næringshagene i Trøndelag er: Blått kompetansesenter, FI Næringshage, INAM, Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Thams Innovasjon og Tindved kulturhage.

  Næringshagene er programoperatører av Sivas næringshageprogram. Dette er innovasjonsselskap som sammen med andre relevante aktører utgjør et relevant og sterkt innovasjonsmiljø. Hovedmålsettingen til programmet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter.

  • Næringshagene utvikler og tilbyr relevante tjenester til bedrifter for å bidra til vekst og omstilling av industri og næringsliv.
  • Næringshagene initierer og tilrettelegger for relevante kompetanse- og nettverksaktiviteter. De tilbyr faglige tjenester, rådgivning og verktøy som er relevant for små og mellomstore bedrifter (Siva – programbeskrivelse).

  Inkubatorene i Trøndelag er: 6AM, Ocean Space Incubator, Proneo, T:lab.

  Inkubatorene er programoperatører for Sivas inkubasjonsprogram og skal:

  • bidra til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv.
  • tilby tjenester innen kompetanse, nettverk og kapital.
  • være en innovasjonsarena hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

 • Næringsklynger

  Næringsklynger bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv og utvikling av innovasjonsøkosystem regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klynger består av aktører som entreprenører, etablerte bedrifter, offentlige aktører, forskningsinstitusjoner og kapital, og utløser samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter.

 • Lærebedrifter og opplæringskontor

  Bildet er hentet fra nettsida til Trøndelag fylkeskommune

  En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon. Lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Oversikt over godkjente lærebedrifter er tilgjengelig i Nasjonalt register for lærebedrifter.

  Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom lærebedrifter. Fylkeskommunen må godkjenne både lærebedrifter og opplæringskontor for at de skal kunne ta inn lærlinger (Kilde: trondelagfylke.no).

 • Yrkesopplæringsnemnda

  Opplæringslovens § 8-2 beskriver Yrkesopplæringsnemndas oppgaver slik: “Fylkeskommunen skal nemne opp ei yrkesopplæringsnemnd. Fylkeskommunen skal førebu dei sakene nemnda skal behandle. Saker som har innverknad på fag- og yrkesopplæringa, skal leggjast fram for yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen gjer vedtak i dei. Fylkeskommunen skal leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda. Departementet kan gi forskrift om kva samansetjing og oppgåver nemnda skal ha.”

 • Ressurssentre ved videregående skoler

  “Ressurssenter er en institusjon som utvikler og selger opplæring og tjenester til lokalt arbeidsliv” (Store norske leksikon).

  Ressurssenter knyttet til videregående skoler er selvfinansierende og tilbyr kurs og tjenester basert på ressurser som finnes ved skolen. En skole med naturbruk vil gjerne tilby kurs relatert til agri- eller akvakultur. En skole med tungindustripreg tilbyr kurs med temaer rettet mot tungindustri som for eksempel kurs i varme arbeider, sveisekurs o.l.

  Mange ressurssentre tilbyr kurs for personer som ønsker fagbrev på bakgrunn av lang praksis og omfattende realkompetanse i et fag. I tillegg til å tilby kurs unike for profilen til skolen, har noen ressurssenter aktiviteter rettet mot førerkort for bil, båtførerkurs, truck-kurs, men også rene hobbykurs.

  Nærmere opplysninger om ressurssentrenes aktivitet og ulike kurstilbud finner du på de videregående skolenes hjemmesider.