Kompetanseforum Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk. Forumet skal sørge for helhetlig og samordnet oppfølging av Trøndelags kompetansestrategi. Partnerne i Kompetanseforum er partene i arbeidslivet med NHO, LO og KS, utdanningstilbyderne med NTNU, Nord universitet, VOFO, Voksenopplæringsforbundet, Kompetanseforbundet og Høyere yrkesfaglig utdanning, Næringsalliansen for Trøndelag, NAV, Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Det er også etablert et statistikkutvalg med representanter fra fylkeskommunen, NAV og Statsforvalteren. Statistikkutvalget skal bidra med relevant kunnskapsgrunnlag. Fylkeskommunen har hovedansvar for sekretariatet.

Partnernes ulike roller på kompetansefeltet beskrives kort nedenfor:

 • NHO Trøndelag er en del av NHO, som er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Medlemsbedriftene spenner fra små til store bedrifter og dekker et bredt spekter av bransjer. NHO Trøndelag har som mål å styrke næringslivet i Trøndelags-regionen og jobber aktivt med å påvirke politikk. Kompetanse er et av hovedfokusområdene. NHO leverer årlig sitt kompetansebarometer der de tar pulsen på næringslivets behov for arbeidskraft og kompetanse.
 • LO Trøndelag er som arbeidstakerorganisasjon, opptatt av å fremme arbeidstakernes interesser ved å påvirke politikk og beslutningstakere. De er opptatt av at:
  • Utdanning skal være et offentlig ansvar, og LO vil kjempe mot privatisering
  • Alle skal gis mulighet for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning
  • Yrkesfaglig utdanning må styrkes og alle som velger det må få lærlingplass
  • Sikre en solid basisfinansiering av forsknings- og utdanningsinstitusjonene
 • KS Trøndelag KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer (KS sin nettside). Kompetanse og rekruttering er sentralt tema for KS både interessepolitisk, som utviklingsaktør og som arbeidsgiverorganisasjon. KS sin arbeidsgivermonitor beskriver tilstanden til aktuelle arbeidslivstema, herunder kompetanse, i kommunal sektor.
 • NAV Trøndelag er en aktiv samfunnsaktør med oppgaver og virkemidler knyttet både til innbyggere og arbeidsgivere innenfor veiledning, kvalifisering og rekruttering. NAV Trøndelag samarbeider tett med mange aktører innen kompetansefeltet, herunder Trøndelag fylkeskommune om blant annet Trøndelagsmodellen. Gjennom den årlige bedriftsundersøkelsen får vi god innsikt i arbeidslivets behov for arbeidskraft og ønsket kompetanse.
 • Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren har en viktig rolle i å fremme kompetanse og kvalitet i forskjellige sektorer. De samarbeider tett med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre aktører for å nå målene. Noen eksempler på Statsforvalterens rolle knyttet til kompetanseutvikling innen ulike sektorer kan være:
  • Kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring gjennom blant annet administrasjon av ulike tilskuddsordninger innen sektoren
  • Gjennom Kompetanseløft 2025 bidra til å styrke strategisk kompetanseplanlegging innen helse- og omsorgssektoren
  • Gi tilskudd for å redusere mangel på personell med relevant utdanning i omsorgstjenesten
  • Statsforvalteren spiller en sentral rolle i at samfunnsmessige behov og oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte i fylket
 • Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene har ansvar for koordinering av kompetansepolitikken i regionene. Dette innebærer:
  • Utvikling og oppfølging av Kompetansestrategien for Trøndelag (med handlingsplan)
  • Oppdatert kunnskapsgrunnlag
  • Partnerskap for kompetanse (Kompetanseforum Trøndelag)
  • Gjennom fylkeskommunens rolle som skoleeier driftes de videregående skolene og Trøndelag høyere yrkesfagskole
  • Gjennom rollen som forvalter fordeles driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning og blant annet regionale utviklingsmidler for styrking av kompetanse i fylket
  • Gjennom samfunnsutviklerrollen gis strategisk retning, mobiliseres ulike aktører og virkemidler samordnes
 • Næringsalliansen i Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5 000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv, og har som mål å trekke i samme retning og å stå sterkere i saker som har betydning for hele fylket.
 • Utdanningstilbyderne er beskrevet nærmere under egen fane og omtales derfor ikke eksplisitt her.

 • Kompetanseforum Namdalen

  Kompetanseforum Namdalen er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Namsos, Overhalla, Leka, Nærøysund, Grong, Namsskogan, Lierne, Flatanger, Høylandet, Røyrvik og Osen. Interkommunalt politisk råd Namdal (IKPR) er eier av Namdal kompetanseforum.

  Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.

 • Kompetanseforum Innherred

  Kompetanseforum Innherred er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Innherred interkommunale politiske råd (IKPR) er eier av kompetanseforumet.

  Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.

 • Værnesregionen

  Værnesregionen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. Det er så langt ikke etablert eget kompetanseforum for Værnesregionen. Ansvaret for å arbeide med kompetanse og rekruttering ligger på den enkelte HR-enhet og regionens HR-forum som er et samarbeidsorgan for kommunenes HR-tjenester.

 • Trondheimsregionen

  Trondheimsregionen er et interkommunalt samarbeidsområde som omfatter kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen.  Arbeidskraft og kompetanse er ett av seks satsningsområder fram mot 2025.

  Det er foreløpig ikke etablert et eget kompetanseforum for Trondheimsregionen.

 • Kompetanseforum Fosen

  Kompetanseforum Fosen et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Fosenregionen Interkommunalt politisk råd (IKPR) er eier av Fosen kompetanseforum.

  Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.

 • Kompetanseforum Trøndelag Sør

  Kompetanseforum Trøndelag Sør er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal. Trøndelag Sør interkommunale politiske råd (IKPR) er eier av kompetanseforum Trøndelag Sør.

  Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.

 • Kompetanseforum Trøndelag Sørvest

  Kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal og Ørland. Trøndelag Sørvest interkommunale politiske råd (IKPR) er eier av kompetanseforumet.

  Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.