Temaplan for integrering av innvandrere

Temaplan Integrering ble vedtatt i fylkestinget i desember 2023. Temaplanen har følgende hoved- og delmål:

Hovedmål: Et bærekraftig og inkluderende Trøndelag

Delmål:

  • Flere innvandrere i målrettede kvalifiseringsløp
  • Bedre hverdagsintegrering for innvandrere
  • Flere innvandrere i jobb
  • Alle innvandrere skal sikres retten til å leve et fritt liv