Arbeidslivets kompetansebehov

Arbeidslivets kompetansebehov

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Med et arbeidsliv i endring er det et kontinuerlig behov for tilførsel av ny kompetanse. Behovet er blant annet drevet fram av teknologisk utvikling, det grønne skiftet, migrasjon og en aldrende befolkning. Utviklingen innebærer at mange jobber endrer innhold, noen jobber forsvinner og nye yrker vokser fram. Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun ta utdanning i begynnelsen av arbeidskarrieren, men behov for kompetansepåfyll gjennom hele karriereløpet. I tillegg til kravet om fornyet kompetanse for å dekke nåværende og framtidige behov, er det et vedvarende udekket behov for arbeidskraft.

Regjeringens Utsynsmelding (Meld St. 14 (2022-2023) peker på hva slags kompetanse arbeidslivet har behov for i årene som kommer og har følgende prioriterte områder: 1. Kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv, 2. kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet, 3. kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen, balansert opp mot behovet for arbeidskraft i andre sektorer i samfunnet, 4. å kvalifisere og mobilisere flere av dem som står utenfor arbeidslivet.

Det er nedsatt et partssammensatt utvalg skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Kompetansereformutvalget legger fram sin rapport 31. oktober 2024.

Arbeid med å avdekke kompetansebehov i Trøndelag

I Trøndelag jobbes det systematisk med å identifisere og kartlegge kompetansebehov. Kompetanseforum Trøndelag med tilhørende sekretariat og statistikkutvalg, har en sentral rolle i arbeidet. Regionale kompetansefora er viktig med tanke på identifisering og dimensjonering av kompetansebehov og -tiltak.

Relevante nettsteder

Nedenfor følger lenker til noen sentrale nettsteder som er relevante i kartlegging og systematisk arbeid med kompetanse:

Trøndelag i tall 

Regionale kompetanseindikatorer

Kunnskapsgrunnlag revidert kompetansestrategi

Arbeid med regional planstrategi – Utfordringsbilde Trøndelag

Kompetansebehovsutvalget – Temarapport 1/2023: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet 

Oslo economics: Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet (på oppdrag fra NHO og LO)