Verdiskapingsstrategi med handlingsplan

Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025, har som hovedmål “økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag”. Strategien har fire satsingsområder hvor Trøndelag har særlige fortrinn og muligheter: Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig Sektor.

Kompetanse inngår som ett av fem verktøy i arbeidet med å realisere strategiens formål. Strategiens handlingsplan ble revidert for 2024-2025 og temaene omstilling og tilgang på arbeidskraft og kompetanse får særlig oppmerksomhet.