Regionale planer og strategier

Bildet viser tre barn som trekker i et tau

Bilde fra Trøndelagsplanen, Trøndelag fylkeskommune

Det er flere regionale planer og strategier som er relevante på kompetansefeltet. Følgende planer og strategier er nærmere omtalt her:

 • Trøndelagsplanen og regional planstrategi
 • Kompetansestrategi med handlingsplan
 • Verdiskapingsstrategi med handlingsprogram
 • Temaplan for integrering av innvandrere

 • Trøndelagsplanen og Regional planstrategi

  Trøndelagsplanen 2019-2030 definerer felles mål for Trøndelagssamfunnet, og er førende for alle planer og strategier i Trøndelag.

  Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2023-2027 er vedtatt av fylkestinget. Kompetanse er et sentralt tema i oppdatert utfordrings- og mulighetsbilde. “Trøndelag har nok arbeidskraft og rett kompetanse for å møte et arbeidsliv i endring” er ett av tre  hovedsatsingsområder.

 • Kompetansestrategi med handlingsplan

  pexels-jopwell-2422293

  Kompetansestrategi og handlingsplan Kompetansestrategi for Trøndelag er vedtatt av fylkestinget for perioden 2023 – 2027. Den har som mål at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

  Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene fremover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring.

  Handlingsplanen for kompetansestrategien er vedtatt for perioden 2023 – 25. Den inneholder tiltak innenfor de fire områdene til kompetansestrategien.

 • Verdiskapingsstrategi med handlingsplan

  pexels-fauxels-3184298

  Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025, har som hovedmål “økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag”. Strategien har fire satsingsområder hvor Trøndelag har særlige fortrinn og muligheter: Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig Sektor.

  Kompetanse inngår som ett av fem verktøy i arbeidet med å realisere strategiens formål. Strategiens handlingsplan ble revidert for 2024-2025 og temaene omstilling og tilgang på arbeidskraft og kompetanse får særlig oppmerksomhet.

 • Temaplan for integrering av innvandrere

  Illustrasjonsbilde nettside Trøndelag fylkeskommune

  Temaplan Integrering ble vedtatt i fylkestinget i desember 2023. Temaplanen har følgende hoved- og delmål:

  Hovedmål: Et bærekraftig og inkluderende Trøndelag

  Delmål:

  • Flere innvandrere i målrettede kvalifiseringsløp
  • Bedre hverdagsintegrering for innvandrere
  • Flere innvandrere i jobb
  • Alle innvandrere skal sikres retten til å leve et fritt liv