Dimensjonering av høyere yrkesfaglig utdanning

Dimensjonering brukes som en overordnet betegnelse på alle mekanismer og virkemidler som anvendes for å regulere det totale omfanget av utdanninger, inkludert fordeling av kapasitet på og mellom fag og studiesteder. (Meld. St. 14. Utsyn over kompetansebehovet i Norge 2022-2023, s. 69)

Trøndelag fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har altså et helhetlig forvaltningsansvar for sektoren, og forvalter også statlig tilskudd til drift av høyere yrkesfaglig utdanning i eget fylke. Fylkeskommunen skal bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere for best mulig å nå målene med driftsmidlene.

I mai hvert år vedtar politikerne prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til både private og offentlige fagskoler for det påfølgende året. I forkant av saken involveres fagskolene og arbeidslivet i Trøndelag via høringsrunde. Til grunn for fordeling av driftsmidler i 2024 ligger Prioriteringer, prinsipper og kriterier for tilskuddsforvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning 2024.

Høyere yrkesfaglig utdanning inngår også i fylkeskommunens helhetlige tilbudsplanlegging.