Evaluering av kompetansepilot

Publisert: 14. mai 2024

Aktuelt

Sammensamme element_Balanse 3

På regjeringens hjemmeside kan man lese at kompetansepilotprogrammet er evaluert. De skriver videre:

Programmet Kompetansepiloter startet opp i 2020 da fylkeskommunene fikk et større strategisk ansvar for kompetansepolitikken ved regionreformen. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har følgeevaluert programmet, og i sluttrapporten blir erfaringer og resultater av innsatsen presentert.

Direktoratet for Høyere utdanning og Kompetanse (HK-dir) har forvaltet programmet og utformet et sluttdokument om ordningen. Kompetansepiloter har vært finansiert over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett 2020 – 2022. Alle fylkeskommunene unntatt Oslo har mottatt tilskudd til totalt 16 kompetansepiloter.

Målet med Kompetansepilot ordningen har vært å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge. Ordningen skal bidra til å utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å nå målet. Ordningen skal støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.

Kompetansepilotene har nådd målene:

  • God praksis i metoder og modeller er utviklet
  • Varige endringer i fylkeskommunens arbeid med å mobilisere etterspørselen etter kompetanseutvikling, tilrettelegge relevante tilbud og slik styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft i distriktene.

Hovedfunn:

  • Pilotene har skapt mye innovasjonskraft og endringsvilje og bidratt til utstrakt læring på tvers av fylkeskommunene om god praksis for å styrke kompetanseutviklingen lokalt
  • Kompetansepilotene har alle samarbeidet tett med lokale aktører og myndigheter
  • Fylkeskommunene har valgt ulike modeller i mobiliseringsarbeidet for kompetanseutvikling som motor, megler og møteplass. Men modellene bygger alle på tett samarbeid mellom lokale aktører og myndigheter
  • Samarbeidet mellom ulike kompetanseaktører i fylkeskommunene er blitt sterkere.
  • Kompetansepiloten har styrket den regionale forankringen av kompetansepolitikken i de enkelte fylkeskommunene
  • Ordningen har tydelig illustrert at å mobilisere til kompetanseutvikling i små virksomheter i distriktene er ressurskrevende og krever dedikerte ressurser.

Erfaringene fra Kompetansepiloter inngår nå i ny ordningen over KDDs budsjett Kompetanse og arbeidskraft i distriktene, ble etablert fra 2024. Ordningen forvaltes av fylkeskommunene og skal styrke samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mobilisere til kompetanseheving, samt legge til rette for desentrale tilbud og kvalifisere flere til arbeid.

Følgeevaluering av kompetansepiloter
– sluttrapport
Rapport 8-2024