Stipend og god informasjon kan få flere voksne fagarbeidere til å ta mer utdanning

Publisert: 22. januar 2024

Aktuelt

forsøk med stipend

Ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sine hjemmesider opplyses det at Forskere ved Frischsenteret og Fafo har undersøkt hvordan stipend og informasjon påvirker beslutningen om å ta mer utdanning blant 300 000 fagarbeidere.

Tilgang til både stipend og informasjon har en positiv effekt på opptak til videreutdanning blant fagarbeidere.

Undersøkelsen viser at 2,5 prosent av fagarbeiderne som ikke fikk noen form for insentiver, valgte å ta mer utdanning. Tilbud om både stipend og målrettet informasjon, økte opptaket til videreutdanning til 3 prosent. Kun målrettet informasjon om utdanningsvalg hadde også en positiv effekt, der 2,7 prosent deltok i utdanning.

– Samfunnet står overfor store kompetanseutfordringer, og løsningene er ikke åpenbare. Vi må derfor utforske ulike tiltak for å kvalifisere folk til arbeid og til å stå i jobbene sine. Selv om resultatene i dette forsøket viser en positiv effekt på opptak til videreutdanning blant fagarbeidere, er det fremdeles mye vi ikke vet. Vi vil nå vurdere om det er mulig å følge gruppene over lengre tid, for å se på effektene på blant annet gjennomføring av utdanning, sysselsetting, mobilitet og inntekt, sier Kristine Offerdal, divisjonsdirektør for analyse og kunnskapsgrunnlag.

 

Kvinner tar mer utdanning

Kvinnelige fagarbeidere søker oftere om videreutdanning enn menn. Kvinner som fikk stipend hadde 31 prosent større sannsynlighet for å ta mer utdanning, sammenlignet med 14 prosent for menn. Kvinner som kun fikk informasjon, lot seg også påvirke i større grad til å ta mer utdanning enn menn.

Det fremheves at man er ikke sikre på hvorfor kvinnelige fagarbeidere blir mer påvirket av stipend og informasjon enn menn. Dette kan henge sammen med kjønnssammensetningen i ulike yrker, for eksempel at det kan være mer vanlig å ta videreutdanning innen helsefag enn for håndverksfag. Man vet også at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning i Norge. Dette er spennende funn som kan være interessant å undersøke mer i fremtiden, sier Karen Evelyn Hauge, seniorforsker ved Frischsenteret.

Om undersøkelsen

  • 300 000 fagarbeidere i alderen 30-57 år deltok i forsøket.
  • Deltakerne hadde fullført yrkesfaglig utdanning på videregående nivå som høyeste utdanning.
  • Stipend kunne brukes til utdanning på videregående nivå, høyere yrkesfaglig utdanning eller høyere utdanning.
  • Deltakerne ble tilfeldig delt inn i tre grupper, stipend-, informasjon- og kontrollgruppe.
  • Undersøkelsen er utført av Frischsenteret og Fafo.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse står bak prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med Lånekassen og SSB.

Rapport