Departementsmøte om Bygdevekstavtalene

Publisert: 18. desember 2023

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Bygdevekstavtaler (BVA) er et nytt satsingsområde for regjeringen, og to områder i Trøndelag og fire i Finnmark er valgt ut som pilotområder. Trøndelag Fylkeskommune ønsker å være avtalepart i begge trøndelagspilotene.

I begynnelsen av desember møttes seks ulike departementer og representanter fra pilotkommunene i Trøndelag og Finnmark i Oslo. De respektive fylkeskommunene deltok som observatører. Departementene stilte med både statssekretærer og embetsverk.

Pilotene hadde oversendt sine avtaleforslag til departementet tidligere i høst, og hensikten med møtet var direkte dialog og avklaringer om innhold og innretning av avtalene i forkant av formell tilbakemelding fra staten. Møtene ble opplevd som konstruktive og meget nyttige for alle parter.

De to pilotområder i Trøndelag er Rindalen/Holtålen og Indre Namdal. Kompetanse er et høyt prioritert satsingsområde i begge pilotsøknadene, og tankegangen er godt forankret i den nye kompetansestrategien for Trøndelag.

Samarbeid, fleksibilitet og desentrale tilbud er gjennomgangstema, og begge områdene vil gjerne være med og prøve ut nye løsninger, samtidig som de i stor grad vil bygge på eksisterende arenaer.

Avtaleforslag fra Staten vil foreligge rett etter jul, og det tas sikte på politisk behandling i både kommunene og fylkeskommunen utover nyåret.

Bildet viser fem kvinner og fire menn.

Trøndelagsdelegasjonen på besøk i Oslo

Foran fra venstre: Sigrun W. Prestbakmo, statssekretær KDD og Sindre Lysø, statssekretær KD.

I midten fra venstre: Ann J. Klinkenberg, ordfører Grong, Mildrid K. Aune, ordfører Rindal, Kenneth T. Reitan, ordfører Røyrvik.

Bak fra venstre: Bjørn Leo Finanger, Trøndelag Fylkeskommune, Håkon Fredriksen, prosjektleder Rindal, Borgny K. Grande, prosjektleder Indre Namdal, Mari Grut, Trøndelag Fylkeskommune

Ikke med på bildet: Representantene fra Holtålen som deltok på Teams p.g.a. innstilt fly fra Røros: prosjektleder Siri Hegseth og ordfører Jan A. Sivertsgård.