Utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag

Publisert: 14. november 2023

Aktuelt

Naturbilde fra Trøndelag
Naturbilde fra Trøndelag

I arbeidet med Regional planstrategi 2024-2027  er det laget et utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag.

Utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag gir en vurdering av viktige samfunnsutfordringer og kobler dette sammen med muligheter. Dette er med på å danne grunnlag for forslag til satsingsområder for planstrategien. Utfordrings- og mulighetsbilde gir også viktig kunnskap for det arbeidet som gjøres på kompetanseområdet.

 

Utfordringer Muligheter
• 6 av 10 bedrifter i Trøndelag oppgir et udekket kompetansebehov i
2023. Arbeidsledigheten er rekordlav, og NAV estimerer at vi
mangler 5 400 arbeidstakere i fylket.
• Inkludere flere i arbeidslivet. Tilrettelegge for at flere kan delta i
arbeidslivet og bygge videre på suksessen med
Trøndelagsmodellen.
• Færre i «arbeidsfør alder» 20-66 år • Jobbe for å forebygge og redusere sykefravær, styrke
jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og
frafall fra arbeidslivet.
• Det er fortsatt over 20 % som ikke gjennomfører videregående skole innen normert tid + 2 år. De som ikke gjennomfører videregående skole havner ofte utenfor arbeid senere i livet. 9,5 % av trøndere alderen 15-29 år står utenfor arbeid og utdanning. • Økt arbeidsinnvandring, men også økt inkludering av innvandrerbefolkningen i arbeidslivet.
• Befolkningsprognosene viser nedgang i antall bosatte i alderen 20- 66 år i 3 av 4 trønderske kommuner. Nedgangen blir størst i distriktskommunene. • I større grad utnytte personer sin restarbeidsevne gjennom engasjement i frivilligheten. Dette kan være med på å hindre utenforskap.
• Antall trøndere over 80 år øker kraftig fram mot 2040. Det forventes å gi økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. • 20,5 % i alderen 67-75 år er sysselsatt. Mange jobber i dag er fysisk mindre belastende, og helsa blant eldre er bedre. Det betyr at flere kan jobbe lengre.
• Det grønne skiftet gir etterspørsel etter ny kompetanse, som det tar tid å bygge opp i Trøndelag. • Digital transformasjon endrer store deler av arbeidslivet. Bruk av teknologi kan gi store produktivitetsgevinster. Robotisering og kunstig intelligens kan overta enkle og repeterende jobber, og kan frigjøre arbeidskraft og kompetanse til andre områder.
• Livsstilssykdommer og psykisk uhelse reduserer antallet
arbeidsføre trøndere.
• Øke andelen som jobber heltid, noe som vil gi økt arbeidskraft.

 

Det trekkes også frem at vi er vant til høyere vekst i befolkningen i arbeidsaktuell alder
enn det vi kommer til å se fremover.

Svak vekst i befolkningen 20-66 år fram mot 2050,
som betyr at vi må forvente svak sysselsettingsutvikling?
• Driver for arbeidsinnvandring?
• Driver for økt sysselsettingsgrad?
• Driver for omstilling og teknologisk utvikling?

Videre vises det til at det er stor forskjell på utviklingen sentralt og i distrikt.
3 av 4 kommuner får færre i alderen 20-66 år.

Les gjerne utfordrings- og mulighetsbildet .